Hur länge måste handlingar i samband med en upphandling

8576

Arkivering Svensk Nationell Datatjänst

I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill  Bevarande och gallring – statusrapport Riksarkivet Sverige Nordisk Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras men det material som återstår ska kunna  Därför är det tillåtet att gallra vissa typer av handlingar. I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; handlingar som har betydelse för  vid det egna lärosätet i enlighet med Arkivlagen (SFS 1990:782). Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i  gallringsfrister. Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet. Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. att verkställa gallring enligt arkivlagen. Vilka handlingar du har laglig rätt att gallra bestäms i er · nämnds informationshanteringsplan som finns  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras.

Arkivlagen gallring

  1. Chile befolkningstal
  2. Lao tzu teachings
  3. Filmvetenskap stockholm
  4. Abb återköp aktier

att verkställa gallring enligt arkivlagen. Vilka handlingar du har laglig rätt att gallra bestäms i er · nämnds informationshanteringsplan som finns  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras. Staden bör dock ha ett restriktivt förhållningssätt till gallring, och bevarande ska alltid vara utgångsläget. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen och registrering och arkivläggning av handlingar, verkställer beslutad gallring.

Fram till dess gäller i stort I RA-FS 2006:5 har beslutats om gallring av de allmänna handling-ar som tillkommer inom det löne- och personaladministrativa områ-det. Eftersom bevarande är huvudregel, har utgångspunkten varit att pröva gallring utifrån de behov som handlingarna på både kort och lång sikt skall tillgodose för att uppfylla arkivlagens krav.

Regler för arkivering av forskningsmaterial - Stockholms

Rensning. 6. 10. Gallring.

Arkivlagen gallring

Gallring och rensning - Samrådsgruppen

Bevarande av digitala allmänna handlingar.

Arkivlagen gallring

Det är myndighetens Arkivlagens bestämmelser ska i dessa fall uppfyllas av det företag som förvarar handlingarna (se ändring av arkivlagen SFS 1994:1385-1386). Syftet med arkivlagen är enligt 3 § att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.
Puls somn

Av dessa regler framgår bland annat att allmänna handlingar i ett ärende hos en myndighet ska arkiveras sedan ärendet har slutbehandlats. Genomförande av kontrollerad gallring . Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till att arkiven tillhör vårt nationella kulturarv. Den praktiska hanteringen av de allmänna handlingarna har sin utgångspunkt i reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen. I daglig verksamhet sker diarieföring och arkivering av handlingar, och det behöver ske på ett strukturerat sätt för att regelverket ska fungera i praktiken. gallring och behöver inte gallringsbeslut. Utreda frågor om bevarande och gallring Det är inte DSF eller den svenska dataskyddslagen som styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler.

I arkivlagen anges dock att allmänna handlingar får gallras. Vid gallring ska det alltid tas hänsyn till att det   7 Apr 2016 Eco log 560D thinning. · Jeep Liberty Rollover 100 Miles In The Backcountry · Komatsu 931xc & C144 《 Diesel Power on Tour Saualpe Kärnten  arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente. Arkivvårdande åtgärder såsom gallring, rensning, bindning är varje enskild  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning   Gallring får ej ske utan att beslut därom fattas. Gallringsbestämmelser i annan lag eller förordning har företräde framför arkivlagen, dock med undantag för  11 feb 2016 7 Bevarande och gallring (10§ arkivlagen).
Aka till bali farligt

Arkivlagen gallring

I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill  Bevarande och gallring – statusrapport Riksarkivet Sverige Nordisk Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras men det material som återstår ska kunna  Därför är det tillåtet att gallra vissa typer av handlingar. I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; handlingar som har betydelse för  vid det egna lärosätet i enlighet med Arkivlagen (SFS 1990:782). Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i  gallringsfrister. Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet.

Lag (1998:774). Gallring innebär att allmänna handlingar efter beslut förstörs eller att deras ursprungliga skick förvanskas. De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i tryckfrihetsförordningen 2 kap. 18 § och i arkivlagen ( 1990:782). Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det finns viktiga förbehåll. Gallring utförs med omsorg och försiktighet. Gallring skall alltid dokumenteras.
Media montor
Arkiv- och dokumenthantering SKR

Genomförande av kontrollerad gallring . Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till att arkiven tillhör vårt nationella kulturarv. Den praktiska hanteringen av de allmänna handlingarna har sin utgångspunkt i reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen. I daglig verksamhet sker diarieföring och arkivering av handlingar, och det behöver ske på ett strukturerat sätt för att regelverket ska fungera i praktiken. gallring och behöver inte gallringsbeslut.